Kimono for kata

Kimono Arawaza Crystal WKF
10 990
10 990
11 490
11 490
11 990
11 990
12 490
12 490
12 990
Buy
Kimono Arawaza Amber Evolution WKF
11 990
11 990
11 990
11 990
12 990
12 990
12 990
12 990
13 990
13 990
13 990
Buy
Kimono Arawaza Kata Deluxe WKF
5 500
5 500
5 500
5 500
5 500
5 500
5 500
5 500
5 500
5 500
5 500
5 500
Buy